Pridaj sa k nám!

Táto stránka je pre každého:
– kto zdieľa naše nadšenie pre prírodu a krajinu,
– kto je presvedčený o potrebe implementovať environmentálnu výchovu (ďalej len EV) do vyučovania na základných školách (ale samozrejme nielen tu),
– kto sa chce dozvedieť viac o aktuálnych environmentálnych problémoch na Slovensku a aj vo svete,
– kto hce vyskúšať so žiakmi bádateľsky orientované aktivity, zamerané na monitoring kvality lokálneho prostredia,
– kto hľadá námety environmentálnych aktivít pre svojich žiakov.

Prostredníctvom medzinárodného projektu „BIOPROFILES – Implementation of practical environmental education in schools“ (alebo Implementácia praktickej environmentálnej výchovy na školách) boli vytvorené materiály zamerané na praktickú EV a zlepšenie zručností učiteľa pri jej implementácii do vyučovania. Materiály nie sú určené len učiteľom, ktorí sa venujú EV dlhodobo, alebo koordinátorom EV na školách. Využijú ich aj tí, ktorí majú záujem implementovať EV do vzdelávania, ale nevedia, ako začať. Na realizácii projektu a tvorbe materiálov sa podieľali 6 partneri zo 4 európskych krajín:
– Learning through Landscapes, Veľká Británia
– VITA XXI, Španielsko
– CNR-IBE, Taliansko
– Strom života, o.z., Slovensko
– Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko
– INAK, o.z., Slovensko

O samotných výstupoch projektu sa viac dozviete v časti ENVIROMINIMUM.

Veríme, že vytvorené materiály v rámci projektu BIOPROFILES Vám pomôžu nadobudnúť dostatočné vedomosti z aktuálnych oblastí na to, aby ste vedeli prakticky implementovať environmentálnu výchovu do vyučovania svojich predmetov. V materiáloch sa oboznámite s environmentálnymi témami, ktorými Vás chceme inšpirovať, aby ste si všímali svoje okolie, súčasný stav krajiny a zmeny, ktoré v nej nastávajú. Kvalita životného prostredia, krajina vhodná pre život, čistá voda, či vzduch prestávajú byť totiž v niektorých častiach sveta samozrejmosťou.

My, partneri projektu, veríme, že v každej krajine sa nájdu ľudia, ktorí sú odhodlaní podieľať sa na zmene k lepšiemu. A to nám dovoľuje dúfať – dúfať, že zachováme krajinu, ktorá nás obklopuje, aj pre budúce generácie, aby mohli vidieť, aká je nádherná…

“Ak veľa malých ľudí na veľa malých miestach robí veľa malých vecí, svet sa môže zmeniť.“
Eduardo Galeano