Environmentálne minimum

Základné teoretické poznatky a praktické zručnosti pre implementáciu environmentálnej výchovy v triede i mimo nej


Ste učiteľ, máte záujem implementovať environmentálnu výchovu do vzdelávania a neviete, ako začať?
  • Prečítajte si PRÍRUČKU PRE UČITEĽA, ktorá vás oboznámi s aktuálnymi environmentálnymi témami a problémami.
  • Prostredníctvom INDIKÁTOROV PROSTREDIA monitorujte spolu s vašimi študentmi kvalitu lokálneho životného prostredia.
  • Inšpirujte sa príkladmi DOBREJ PRAXE zo 4 krajín Európy – zo Slovenska, Talianska, Španielska a Veľkej Británie.
  • Zúčastnite sa TRÉNINGOVÉHO PROGRAMU, na ktorom sa oboznámite s aktuálnymi environmentálnymi témami a problémami.

Príručka pre učiteľa
Indikátory prostredia
Dobrá prax
Tréningový program

Tréningový program

ENVIRONMENTÁLNE MINIMUM PRE UČITEĽOV predstavuje štruktúru programu na dosiahnutie relevantných zručností a kompetencií pre implementáciu environmentálnej výchovy do každodennej výučby. Program kombinuje prezenčné s dištančným vzdelávaním. Pre viac informácií o možnosti zúčastniť sa školiaceho programu nás, prosím, kontaktujte.

Príručka pre učiteľa

Príručka pre praktickú environmentálnu výchovu ZELENÉ UČENIE vám poskytne základné materiály a informácie potrebné pre implementáciu environmentálnej výchovy do vašej každodennej praxe. Prevedie vás 7 témami v oblasti životného prostredia - voda, biodiverzita, prírodné a kultúrne dedičstvo, ovzdušie, energia, odpady a ľudské prostredie.

Dobrá prax

Obsahuje 52 záverov z výskumu študentov, ktoré sú výsledkom využitia INDIKÁTOROV na praktický monitoring kvality lokálneho prostredia v 4 európskych krajinách - na Slovensku, vo Veľkej Británii, v Španielsku a Taliansku. Inšpirujte sa, čo všetko môžu študenti dosiahnuť pri uplatňovaní inovatívnych metód, založených na bádateľsky orientovanom výskume.

VODA


BIODIVERZITA


PRÍRODNÉ A KULTÚRNE DEDIČSTVO


OVZDUŠIE


ENERGIA


ODPAD


ĽUDSKÉ PROSTREDIE