Περιλαμβάνει 26 συμπεράσματα από την παρακολούθηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε τοπικό επίπεδο. Είναι το αποτέλεσμα της εφαρμογής της παρακολούθησης δεικτών στο πλαίσιο της πρακτικής παρακολούθησης που σχετίζεται με την ποιότητα του τοπικού περιβάλλοντος στις 4 χώρες των εταίρων – Σλοβακία, Ιταλία, Ισπανία και Κύπρος. Εμπνευστείτε από το τι μπορούν να επιτύχουν οι μαθητές/ριες όταν εφαρμόζουν καινοτόμες μεθόδους που βασίζονται στην επιστήμη των πολιτών και στη μάθηση με βάση τη διεξαγωγή ερευνών.

Transport

RISING TEMPERATURE

WATER SCARCITY

BIODIVERSITY LOSS

FOOD WASTE

HEALTH RISKS

TEXTILE INDUSTRY

GREEN SPACES

FORESTS

Summary: