Τα ερωτηματολόγια χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της αρχικής και της τελικής στάσης των μαθητών/ριων απέναντι στο θέμα της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της. Πώς να προχωρήσετε:

  • ΒΗΜΑ 1 – Επιλέξτε ένα ερωτηματολόγιο που αντιστοιχεί στο θέμα της πρακτικής παρακολούθησης και στο θέμα του επιλεγμένου δείκτη επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
  • ΒΗΜΑ 2 – Ακόμα και πριν από την έναρξη της πρακτικής παρακολούθησης, αφήστε τους/τις μαθητές/ριες να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο και καλέστε τους/τις να απαντήσουν στις ερωτήσεις με ειλικρίνεια, δηλαδή με τον τρόπο που αισθάνονται.
  • ΒΗΜΑ 3 – Μετά το τέλος της παρακολούθησης και των τελευταίων δραστηριοτήτων, περιμένετε τουλάχιστον 2 εβδομάδες και στη συνέχεια ζητήστε από τους/τις μαθητές/ριες να συμπληρώσουν ξανά το ίδιο ερωτηματολόγιο όπως και πριν από την παρακολούθηση.
  • ΒΗΜΑ 4 – Συγκρίνοντας τις απαντήσεις στον έλεγχο εισόδου και εξόδου, μπορείτε να δείτε για κάθε μαθητή/ρια αν υπήρξε αλλαγή στη στάση του χαρακτήρα του απέναντι στο συγκεκριμένο θέμα.