Klimatické zmeny sú globálnym fenoménom, ktorý vo veľkej miere ovplyvňuje životy ľudí a ich prostredie. Rastúca globálna teplota má za následok topenie ľadu, stúpanie hladiny morí, zvyšovanie počtu extrémnych poveternostných udalostí, ako sú povodne, suchá a búrky, či šírenie neznámych chorôb. To všetko má dopad na základné služby miest, infraštruktúru, bývanie, ľudské živobytie a zdravie.

Vzdelávanie a informovanosť verejnosti sú kľúčové pre podporu trvalo udržateľného životného štýlu, zlepšovanie schopnosti ľudí a krajín riešiť problémy životného prostredia a zmierniť dopady klimatických zmien. V čase, keď študenti na celom svete vynechávajú školu, aby protestmi zvýšili povedomie o klimatickej kríze a vyzývajú zodpovedných na konkrétne opatrenia pre našu planétu a ich budúcnosť, je súčasná klimatická výchova na školách neadekvátna a zastaraná. Jedným z dôvodov je, že učiteľom chýbajú relevantné zručnosti, vedomosti alebo častejšie, motivácia ku klimatickej výchove.

Projekt TEACHING GREEN – from Climate Change Education and Awareness to Citizen Science Action (alebo „Od vzdelávania a povedomia o zmene klímy až po občiansku angažovanosť“) je určený pre učiteľov a ich študentov vo veku 10 – 16 rokov, ktorí majú záujem implementovať poznatky o klimatických zmenách do vzdelávania. Ako učiteľ sa môžete o klimatických zmenách a ich dopadoch vzdelávať prostredníctvom ONLINE TRÉNINGOVÉHO KURZU, či môžete využiť HODNOTIACE DOTAZNÍKY ako nástroj na meranie postojov študentov v otázkach klimatických zmien. Spolu so svojimi študentmi sa zapojte do PRAKTICKÉHO MONITORINGU a zistite, ako sa globálne dopady zmeny klímy prejavujú na lokálnej úrovni. Nápady, čo s tým my všetci môžeme urobiť, nájdete v príkladoch DOBREJ PRAXE, ktoré spracovali študenti ako závery zo svojich pozorovaní a aktivít.

Cieľom projektu TEACHING GREEN je:

 • zvýšiť „klimatickú gramotnosť“ medzi mladými ľuďmi,
 • zlepšiť zručnosti a zvýšiť vedomosti učiteľov v poskytovaní kvalitnej klimatickej výchovy,
 • aby sa klimatická výchova stala ústrednejšou a viditeľnejšou súčasťou reakcie na zmenu klímy,
 • podporiť inovatívne vyučovacie prístupy a metódy, ako napr. praktický monitoring a občiansku vedu a integrovať ich do škôl,
 • pomôcť účastníkom projektu, ako aj širokej verejnosti, pochopiť vplyv globálneho otepľovania v súčasnosti.

Ak teda máte záujem:

 • prispôsobiť vzdelávanie globálnym environmentálnym výzvam,
 • viac implementovať praktickú klimatickú výchovu namiesto teoretickej,
 • zamerať sa na vzťah človeka k životnému prostrediu a jeho angažovanosť na miestnej úrovni,
 • zlepšiť svoju odbornú pedagogickú prípravu v oblasti zmeny klímy,
 • doplniť si chýbajúce vzdelávacie materiály a nástroje o klimatickej výchove,
 • či inovovať svoje vyučovacie metódy,

projekt TEACHING GREEN a jeho výstupy sú určené práve pre vás.

Zmluvu k projektu si môžete stiahnuť tu.

Do projektu TEACHING GREEN je zapojených 6 partnerov zo 4 krajín, aktívnych v oblasti environmentálnej a klimatickej výchovy, so skúsenosťami s výskumnými aktivitami, občianskou vedou a využívaním IKT vo vzdelávaní – zo Slovenska (INAK, Strom života, Univerzita Konštantína Filozofa), z Talianska (CNR-IBE), zo Španielska (VITA XXI) a z Cypru (CARDET), aby poskytli učiteľom inovatívne materiály pre klimatickú výchovu, ktoré v súčasnosti na vzdelávacích trhoch spomínaných krajín chýbajú.

 

VITA XXI, Španielsko
Je poradenská spoločnosť zameraná na vzdelávanie a školenia o udržateľnosti, na outdoorové vzdelávanie a otázky životného prostredia. Od roku 2007 pracuje na európskych projektoch s organizáciami z EÚ, hlavne na vývoji vzdelávacích materiálov a online vzdelávacích zdrojov pre environmentálnu výchovu vo viacerých oblastiach. V rámci svojich aktivít podporuje obehové hospodárstvo, iniciatívy typu cradle to cradle (čiže od kolísky ku kolíske) a bio-mimikry. VITA XXI verí v projektové učenie a každodenné učenie sa praktickou aplikáciou vedomostíi, najmä vonku, s podporou technológií a digitálnych médií, s rešpektovaním miestnej múdrosti a podporou lepšieho života pre všetkých.
Viac informácií na: https://vitaxxi.com

CNR-IBE, Taliansko
Inštitút Bioekonomiky (CNR-IBE) Národnej rady pre výskum v Taliansku je už viac ako 20 rokov aktívne zapojený do šírenia vedy na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni, pričom sa venuje témam, ako: biodiverzita; podnebie, meteorológia a oceánografia; biotechnológie, bioenergia; udržateľné využívanie prírodných zdrojov a ekosystémových služieb. V tomto období CNR-IBE vyvinula a aplikovala učebné materiály a aktivity pre učiteľov a študentov (vo veku 10 – 18 rokov), založené na inovatívnych metódach učenia, ako sú bádateľsky orientované učenie, občianska veda, medzigeneračné učenie, učenie v prírodnom prostredí a inovatívne nástroje ako online hry, e-kvízy, geografické informačné systémy.
Viac informácií na: https://www.ibe.cnr.it/en/

CARDET, Cyprus
CARDET je jedným z popredných výskumných a vývojových centier v stredomorí, s medzinárodnou odbornosťou v oblasti navrhovania a implementácie projektov, budovania kapacít na globálnej úrovni a v oblasti eLearningu. Je nezávisle prepojená s univerzitami a inštitúciami z celého sveta, ako je Yale University, University of Nicosia a International Council of Educational Media.
CARDET dokončilo množstvo projektov týkajúcich sa budovania kapacít a plánovania v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, podpory mládeže, vzdelávania dospelých, gramotnosti, digitálnych nástrojov, eLearningu, vzdelávacích technológií a sociálnej integrácie marginalizovaných skupín.
Viac informácií na: https://www.cardet.org/ 

Strom života, Slovensko
Strom života je vzdelávacia nezisková organizácia venujúca sa environmentálnej výchove, outdoorovej edukácii, bádateľsky orientovanému vyučovaniu, pravidelnému pohybu a osobnostnému rozvoju detí a mládeže. Má za sebou 40-ročnú históriu s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky. Aktivity organizácie sú realizované týmito základnými formami:

 • vydávanie časopiseckej literatúry pre deti a mládež,
 • celoročné programy pre školy, rodiny, ale aj širokú verejnosť v rámci online Akadémie Stromu života,
 • vzdelávacie aktivity v rôznych formách (odborné tréningy, workshopy pre deti, exkurzie, semináre, konferencie),
 • voľnočasové dobrovoľnícke aktivity pre deti, mládež a dospelých.

Viac informácií na: https://stromzivota.sk/

Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied a informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko
Katedra ekológie a environmentalistiky (KEE) je interdisciplinárnym vedeckým a vzdelávacím pracoviskom v rámci Fakulty prírodných vied a informatiky UKF v Nitre. KEE má už od svojho vzniku (od roku 1994) akreditované vzdelávanie budúcich učiteľov v rámci študijného programu Učiteľstva akademických predmetov v kombinácii s Ekológiou v dvoch študijných stupňoch: bakalársky a magisterský. Zároveň je na katedre akreditovaný bakalársky, magisterský a doktorandský stupeň jednoodborového študijného programu Aplikovaná environmentalistika. V oblasti výskumu katedra prispieva k vývoju a uplatňovaniu nových metód v oblastiach ekológie a environmentalistiky.
Viac informácií na: https://www.kee.fpv.ukf.sk/

INAK, Slovensko
INAK je občianske združenie, ktorého snahou je robiť veci INAK, podľa možnosti aspoň trochu „INovatívne A Kreatívne“. Cieľom združenia je podporovať a rozvíjať inovatívne prístupy, využívať tvorivé metódy v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu u detí, mládeže i dospelých, podporovať celoživotné vzdelávanie a zlepšovať kľúčové kompetencie učiacich sa. Svoje nápady sa snažia prakticky realizovať prostredníctvom miestnych, národných i nadnárodných projektov, zväčša v silných partnerstvách a v spolupráci s rôznymi typmi inštitúcií. V združení sa zameriavajú na priamu tvorbu, prípravu i implementáciu projektov, realizovanie tréningových aktivít, metodickú a publikačnú činnosť, organizáciu podujatí a pod. Všetky naše aktivity majú spoločné témy, a to environmentálna a klimatická výchova pre udržateľný svet, outdoorová edukácia, občianska angažovanosť, profesijný rozvoj učiteľov, ale najmä osobnostný rozvoj detí a mladých ľudí.
Viac informácií na: www.trochuinak.sk

Coming soon

“TEACHING GREEN – From Climate Change Education and Awareness to Citizen Science Action”
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou – NextGenerationEU.
Číslo projektu: 2021-1-SK01-KA220-SCH-000032754