Veríme v silu zmeny a v to, že najlepším darom, ktorý môžeme dať budúcim generáciám, tým najcennejším dedičstvom, ktoré za sebou môžeme zanechať, je svet vzdelaných a environmentálne uvedomelých ľudí, aplikujúcich udržateľný prístup, ktorý v dnešnej spoločnosti tak veľmi chýba.

Environmentálna výchova na Slovensku a tiež v ďalších európskych krajinách nespĺňa svoje základné poslanie a je viac symbolická alebo teoretická, ako praktická alebo reálna. Učitelia na základných školách by mali environmentálnu výchovu implementovať do každodenného vzdelávania všeobecných predmetov, hoci im často chýbajú príslušné zručnosti, vedomosti alebo častejšie motivácia k environmentálnej výchove.
Odpoveďou na túto potrebu bol projekt „BIOPROFILES – Implementácia praktickej environmentálnej výchovy do škôl“, programu ERASMUS+. Veríme, že výstupy projektu poskytnú učiteľovi komplexné materiály pre environmentálnu výchovu a pomôžu mu implementovať kľúčové environmentálne problémy do každodennej praxe.

 

Projekt „BIOPROFILES – Implementácia praktickej environmentálnej výchovy do škôl“ bol zameraný na vytvorenie inovatívnych materiálov pre praktickú environmentálnu výchovu pre cieľovú skupinu učiteľov a žiakov vo veku 10 – 15 rokov, ktoré by viedli k zvýšenému záujmu o komunitný život a lokálne životné prostredie.

Cieľom projektu bolo:

 • podporiť profesionálny rozvoj učiteľov a ich zručností pri aktívnom využívaní a implementácii environmentálnych tém do vyučovania,
 • poskytnúť inovatívne učebné materiály učiteľom základných škôl a integrovať praktický environmentálny koncept do vyučovacieho procesu,
 • zaviesť do vyučovania bádateľsky orientovanú výučbu zameranú na žiaka,
 • zvýšiť environmentálne povedomie učiteľov a žiakov prostredníctvom monitoringu lokálneho životného prostredia.

Ak hľadáte:

 • komplexné učebné materiály na podporu environmentálneho vzdelávania,
 • inšpirácie pre praktické činnosti v reálnom živote, namiesto formálnej a teoretickej environmentálnej výchovy,
 • materiály zamerané na bádateľsky orientované vyučovanie, ktoré podporuje kritické myslenie žiakov v kontexte životného prostredia,
 • možnosť zúčastniť sa tréningového programu pre učiteľov, zameraného na získanie zručností a vedomostí potrebných pre efektívnu praktickú environmentálnu výchovu,
 • materiály na zvýšenie environmentálneho povedomia vašich žiakov prostredníctvom monitoringu lokálneho prostredia,
 • motiváciu k tomu, aby ste sa spolu s vašimi žiakmi stali aktívnymi občanmi,

projekt BIOPROFILES a jeho výstupy sú určené práve pre vás.

Zmluvu k projektu si môžete stiahnuť tu

Na projekte BIOPROFILES – Implementácia praktickej environmentálnej výchovy do škôl spolupracovalo 6 partnerov zo 4 krajín pôsobiacich v oblasti environmentálnej výchovy – zo Slovenska (INAK, Strom života, Univerzita Konštantína Filozofa), z Talianska (CNR-IBE), zo Španielska (VITA XXI) a zo Spojeného kráľovstva (Learning through Landscapes).

Learning through Landscapes, Spojené kráľovstvo
Je charita zameraná na podporu učenia sa a hry pre deti vonku, v prírode. Víziou organizácie je spoločnosť, ktorá si uvedomuje a oceňuje výhody trávenia času vonku u detí a vonkajšie vzdelávanie a spojenie s prírodou považuje za základnú súčasť vzdelávania v každej fáze, pre každé dieťa a mladého človeka. Cieľom organizácie je umožniť deťom spojiť sa s prírodou, byť aktívnejší a viac sa zapojiť do učenia.
Viac informácií na: https://www.ltl.org.uk/

VITA XXI, Španielsko
Je poradenská spoločnosť zameraná na vzdelávanie a školenia o udržateľnosti, na outdoorové vzdelávanie a otázky životného prostredia. Od roku 2007 pracuje na európskych projektoch s organizáciami z EÚ, hlavne na vývoji vzdelávacích materiálov a online vzdelávacích zdrojov pre environmentálnu výchovu vo viacerých oblastiach. Pomocou vzdelávacích materiálov podporuje obehové hospodárstvo, alebo iniciatívy typu cradle to cradle (čiže od kolísky ku kolíske) a bio-mimikry. VITA XXI verí v projektové učenie a každodenné učenie sa praktickou aplikáciou vedomosti, najmä vonku, s podporou technológií a digitálnych médií, s rešpektovaním miestnej múdrosti a podporou lepšieho života pre všetkých.
Viac informácií na: https://vitaxxi.com

CNR-IBE, Taliansko
Inštitút Bioekonomiky (CNR-IBE) Národnej rady pre výskum v Taliansku je už viac ako 20 rokov aktívne zapojený do šírenia vedy na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni, pričom sa venuje témam, ako: biodiverzita; podnebie, meteorológia a oceánografia; biotechnológie, bioenergia; udržateľné využívanie prírodných zdrojov a ekosystémových služieb. V tomto období CNR-IBE vyvinula a aplikovala učebné materiály a aktivity zamerané na učiteľov a študentov (vo veku 10 – 18 rokov), založené na inovatívnych metódach učenia, ako sú bádateľsky orientované učenie, medzigeneračné učenie, učenie v prírodnom prostredí a inovatívne nástroje ako online hry, e-kvízy, geografické informačné systémy.
Viac informácií na: https://www.ibe.cnr.it/en/

Strom života, Slovensko
Strom života je vzdelávacia nezisková organizácia venujúca sa environmentálnej výchove, outdoorovej edukácii, bádateľsky orientovanému vyučovaniu, pravidelnému pohybu a osobnostnému rozvoju detí a mládeže. Má za sebou 40-ročnú históriu s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky. Aktivity organizácie sú realizované týmito základnými formami:

 • vydávanie časopiseckej literatúry pre deti a mládež
 • celoročné programy pre školy, rodiny, ale aj širokú verejnosť v rámci online Akadémie Stromu života
 • vzdelávacie aktivity v rôznych formách (odborné tréningy, workshopy pre deti, exkurzie, semináre, konferencie)
 • voľnočasové dobrovoľnícke aktivity pre deti, mládež a dospelých.

Viac informácií na: https://stromzivota.sk/

Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko
Katedra ekológie a environmentalistiky (KEE) je interdisciplinárnym vedeckým a vzdelávacím pracoviskom v rámci Fakulty prírodných vied UKF v Nitre. KEE má už od roku svojho vzniku (od roku 1994) akreditované vzdelávanie budúcich učiteľov v rámci študijného programu Učiteľstva akademických predmetov v kombinácii s Ekológiou v dvoch študijných stupňoch: bakalársky a magisterský. Zároveň je na katedre akreditovaný bakalársky, magisterský a doktorandský stupeň jednoodborového študijného programu Aplikovaná environmentalistika. V oblasti výskumu katedra prispieva k vývoju a uplatňovaniu nových metód v oblastiach ekológie a environmentalistiky.
Viac informácií na: http://www.kee.fpv.ukf.sk/index.php/sk/

INAK, Slovensko
INAK je občianske združenie, ktorého snahou je robiť veci INAK, podľa možnosti aspoň trochu „INovatívne A Kreatívne“. Cieľom združenia je podporovať a rozvíjať inovatívne prístupy, využívať tvorivé metódy v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu u detí, mládeže i dospelých, podporovať celoživotné vzdelávanie a zlepšovať kľúčové kompetencie učiacich sa. Svoje nápady sa snažia prakticky realizovať prostredníctvom miestnych, národných i nadnárodných projektov, zväčša v silných partnerstvách a v spolupráci s rôznymi typmi inštitúcií. V združení sa zameriavajú na priamu tvorbu, prípravu i implementáciu projektov, realizovanie tréningových aktivít, metodickú a publikačnú činnosť, organizáciu podujatí a pod.
Viac informácií na: www.trochuinak.sk

Recenzenti vytvorených vzdelávacích materiálov, ako aj učitelia a študenti využívajúci tieto materiály v rámci svojich aktivít nám poskytli úžasnú spätnú väzbu a tu je len ochutnávka z toho, čo povedali:

„Obsahová stránka príručky je super spracovaná, text je písaný ľahkým štýlom, dobre čitateľný, zaujímavý, dostatočne motivačný pre učiteľov. Hoci ide o známe fakty, predsa len ide o spracovanie z iného uhla pohľadu, čo sa mi páči. Tiež veľmi pozitívne hodnotím komunikáciu s čitateľom, v texte, aj formou odvolávok na interesantné webové stránky a youtube videá. Zaujímavé a veľmi dobre spracované sú námety na aktivity, ako aj „Viete, že“. Verím, že budú mať dobrú odozvu a využitie v edukačnom procese, aj v mimoškolských aktivitách.“
Mária Bizubová, vysokoškolská pedagogička na Univerzite Komenského v Bratislave

„Naše objavy nás viedli k rozhorčeniu, najmä po tom, čo výskum ukázal, aké škody spôsobuje plast v prírode.“
Michelle, učiteľka, Taliansko, monitoring kvality životného prostredia na tému: Existuje alternatíva

„Aktivita bola pre študentov veľmi zaujímavá, pretože pracovali samostatne v skupinách. Učiteľ jednotlivé činnosti postupne predstavil a prácu usmerňoval, ale študenti si sami vybrali, na čom chcú pracovať, kde chcú pracovať – vo vnútri alebo vonku. Fungovali úplne iným spôsobom, ako zvyčajne.“
Javier, učiteľ, Španielsko, monitoring kvality životného prostredia na tému: Retenčná schopnosť územia

„Tento projekt bol pre mojich študentov veľmi prínosný, pretože aj keď sledujú správy a poznajú teórie o klimatických zmenách, v Španielsku chýbajú informácie o dopade dôsledkov, ktoré majú tieto zmeny na ich každodenný život a chýbajú aj tipy, čo môžu urobiť na riešenie tejto situácie. Potrebovali konkrétne príklady toho, čo môžu robiť každý deň, ako pomáhať životnému prostrediu a zlepšovať svoje činnosti, aby sa zabránilo ďalším škodám.“
Ana, učiteľka, Španielsko, monitoring kvality životného prostredia na tému: Šetrenie vodou

„Učitelia navrhli najskôr vytvoriť emocionálnu mapu školského dvora, pretože pre našich študentov je to najbezprostrednejšie vonkajšie miesto. Aktivita emočného mapovania bola dobrá, pretože to študenti zvládli bez znalosti vedeckých problémov.“
Ana-Maria, učiteľka, Španielsko, monitoring kvality životného prostredia na tému: Emocionálna mapa verejného miesta

„Materiály a pracovné listy o kyslom daždi sú ľahko pochopiteľné a prehľadne spracované. Poskytujú však dostatočné množstvo informácií o probléme.“
Gabriela, učiteľka, Slovensko, monitoring kvality životného prostredia na tému: Meranie kyslosti dažďa

„Bolo zaujímavé sledovať ich nadšenie, keď pracovali a brainstormovali nové nápady, ako znížiť ich vlastný ekologický dopad na Zem.“
Ľuboslava, učiteľka, Slovensko, monitoring kvality životného prostredia na tému: Ekologická stopa

„Aktivita o energii bola veľmi zaujímavá, pretože študentom umožnila pracovať so skutočnými údajmi z ich domovov a výsledky, ktoré získali, majú vplyv na ich rodinné rozpočty.“
Javier, učiteľ, Španielsko, monitoring kvality životného prostredia na tému: Spotreba elektrickej energie v režime STAND-BY

„Pomocou aktivít o energii si všetci žiaci uvedomili, aké jednoduché je vyhnúť sa tomu, aby mali zariadenia doma v pohotovostnom režime. Tento projekt bol pre mojich študentov veľmi obohacujúci, naučili sa, ako ľahko sa môžu vyhnúť zbytočným finančným výdavkom, a čo je ešte dôležitejšie, ako zabrániť znečisťovaniu životného prostredia.“
Elena, učiteľka, Španielsko, monitoring kvality životného prostredia na tému: Spotreba elektrickej energie v režime STAND-BY

„Naše zistenia nás viedli k oprávnenému pohoršeniu, najmä po tom, čo výskum ukázal, aké škody spôsobuje plast v prírode.“
Michelle, učiteľka, Taliansko, monitoring kvality životného prostredia na tému: Existuje alternatíva

„Na aktivite o zelených miestach sa študenti naučili pracovať s Google mapami a uvedomili si, že má oveľa viac pomôcok, ako doteraz poznali. Nikdy nerobili merania pomocou Google máp a bolo to pre nich veľmi zábavné a užitočné. Podstatné je, že si uvedomili potrebu zelených plôch a že všetci máme zodpovednosť za to, aby sme s nimi boli veľmi opatrní, napríklad v našom školskom sade. Zistili sme, že je to zaujímavá a obohacujúca činnosť, najmä z dôvodu starostlivosti o životné prostredie a jeho ochrany.“
Elena, učiteľka, Španielsko, monitoring kvality životného prostredia na tému: Reálna dostupnosť zelených priestranstiev

„Po tomto projekte študenti pochopia dôležitosť aktívnych občanov a vplyv prostredia na našu náladu. Študentom sa táto aktivita páčila vďaka inovatívnej metodike. Je to praktický príklad, ktorý im umožňuje overiť pomocou reálnych údajov dopad, ktorý má ich činnosť na životné prostredie. Páčilo sa im, že problém mohli vyriešiť vlastnými prostriedkami.“
Maria, učiteľka, Španielsko, monitoring kvality životného prostredia na tému: Vystavenie obyvateľstva hluku

„Veľmi sa nám páčili praktické aktivity, ako sú merania, ktoré sme robili sami, pretože sme sa cítili ako skutoční výskumníci.“
študent, 14 rokov

„Veľmi sa nám páčila praktická časť projektu, nastavenie zbernej stanice dažďovej vody, meranie pH pomocou pH metra. Ocenili sme štúdium prírodných vied, geografie a angličtiny iným spôsobom … menej frontálne a interaktívnejšie, aj keď hodiny geo-vedy v angličtine nie sú tak ľahko pochopiteľné.“
študent, 14 rokov

„BIOPROFILES – Implementation of practical environmental education in schools“
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie, z programu ERASMUS+.
Číslo projektu: 2018-1-SK01-KA201-046312