Dotazníky slúžia na zhodnotenie vstupných a výstupných charakterových postojov študentov k problematike klimatických zmien a ich dopadov. Ako postupovať:

  • KROK 1 – Vyberte si dotazník, ktorý korešponduje s témou praktického monitoringu a s témou vybraného indikátora dopadu zmeny klímy.
  • KROK 2 – Ešte pred začiatkom praktického monitoringu nechajte študentov vyplniť dotazník a vyzvite ich, aby na otázky odpovedali pravdivo, tak, ako to práve cítia.
  • KROK 3 – Po ukončení monitoringu a posledných aktivít počkajte aspoň 2 týždne a potom požiadajte študentov vyplniť opätovne rovnaký dotazník, ako pred monitoringom.
  • KROK 4 – Porovnaním odpovedí v rámci vstupného a výstupného testovania môžete u každého študenta vidieť, či nastal posun v jeho charakterových postojoch k danej téme.