Poďte s nami sledovať 9 vybraných indikátorov dopadov klimatických zmien v rámci praktického monitoringu so svojimi študentmi! Zistite, ako sa tieto dopady prejavujú vo vašom okolí a čo s tým my všetci môžeme robiť.

Každý indikátor poskytuje prepracovanú metodiku praktického vzdelávania o zmene klímy na vybranú tému. Metodika je rozdelená do štyroch krokov:

  • Prvým krokom je vytvorenie skupiny študentov, ktorí budú realizovať aktivity. Pred začiatkom aktivít študenti vyplnia hodnotové dotazníky, ktorými môžete zhodnotiť ich postoje k vybranému dopadu klimatickej zmeny.
  • Druhým krokom je teoretická príprava, v rámci ktorej sa študenti a aj učitelia oboznámia bližšie s danom problematikou.
  • Tretím krokom je samotný monitoring a sledovanie dopadu klimatickej zmeny vo vašom okolí. Závery z monitoringu študenti spracujú do prezentácie pre svojich spolužiakov, či verejnosť.
  • V záverečnej štvrtej časti študenti opäť vyplnia hodnotový dotazník. Porovnaním oboch dotazníkov sa vyhodnotia zmeny v ich charakterových postojoch.

Indikátory dopadu klimatických zmien na stiahnutie: