Hľadáte námety na environmentálne aktivity využiteľné vo vyučovaní? Inšpirujte sa 65 návrhmi konkrétnych vyučovacích hodín, zostavených metódou trojfázového učenia E-U-R, na 7 vybraných tém – voda, biodiverzita, prírodné a kultúrne dedičstvo, ovzdušie, energia, odpad a ľudské prostredie. Nájdete tu metodiku pre učiteľa (spolu s pracovným listom pre žiaka) a krycí list s informáciami, čo na hodinu potrebujete, či ako môžete tému zaradiť do vyučovania. Materiály vznikli v rámci projektu ENVI-MOBILE: Integration of mobile learning into environmental education fostering local communities’ development, číslo projektu 2014-1-SK01-KA200-000481. Projekt bol spolufinancovaný Európskou Úniou, z programu ERASMUS+.

VODA
Brehy, brehové porasty a starostlivosť o ne

VODA
Brehy, brehové porasty a starostlivosť o ne – krycí list

VODA
Čistiace prostriedky v domácnosti

VODA
Čistiace prostriedky v domácnosti – krycí list

VODA
Eutrofizácia vôd

VODA
Eutrofizácia vôd – krycí list

VODA
Odpadová voda v domácnosti

VODA
Odpadová voda v domácnosti – krycí list

VODA
Retenčná schopnosť krajiny

VODA
Retenčná schopnosť krajiny – krycí list

VODA
Zdroje pitnej vody CLIL

VODA
Zdroje pitnej vody CLIL – krycí list

VODA
Zdroje znečistenia povrchových vôd

VODA
Zdroje znečistenia povrchových vôd – krycí list

VODA
Znečistenie podzemných vôd

VODA
Znečistenie podzemných vôd – krycí list

VODA
Znečistenie povrchových stojatých vôd

VODA
Znečistenie povrchových stojatých vôd – krycí list

VODA
Znečistenie tečúcich povrchových vôd

VODA
Znečistenie tečúcich povrchových vôd – krycí list

BIODIVERZITA
Ekonomická a sociálna hodnota biodiverzity

BIODIVERZITA
Ekonomická a sociálna hodnota biodiverzity – krycí list

BIODIVERZITA
Endemity a relikty – jedinečné druhy v prírode

BIODIVERZITA
Endemity a relikty – jedinečné druhy v prírode – krycí list

BIODIVERZITA
Chránené územia a ich biodiverzita

BIODIVERZITA
Chránené územia a ich biodiverzita – krycí list

BIODIVERZITA
Invázne rastliny

BIODIVERZITA
Invázne rastliny – krycí list

BIODIVERZITA
Nelegálny obchod so zvieratami

BIODIVERZITA
Nelegálny obchod so zvieratami – krycí list

BIODIVERZITA
Netopiere a rekonštrukcie stavieb

BIODIVERZITA
Netopiere a rekonštrukcie stavieb – krycí list

BIODIVERZITA
Ohrozené obojživelníky

BIODIVERZITA
Ohrozené obojživelníky – krycí list

BIODIVERZITA
Permakultúra

BIODIVERZITA
Permakultúra – krycí list

BIODIVERZITA
Tradičné dreviny a ich úbytok

BIODIVERZITA
Tradičné dreviny a ich úbytok – krycí list

BIODIVERZITA
Včely a ich úbytok CLIL

BIODIVERZITA
Včely a ich úbytok CLIL – krycí list

BIODIVERZITA
Záchranné iniciatívy pre biodiverzitu

BIODIVERZITA
Záchranné iniciatívy pre biodiverzitu – krycí list

PRÍRODNÉ A KULTÚRNE DEDIČSTVO
Človek a strom

PRÍRODNÉ A KULTÚRNE DEDIČSTVO
Človek a strom – krycí list

PRÍRODNÉ A KULTÚRNE DEDIČSTVO
Človek a voda

PRÍRODNÉ A KULTÚRNE DEDIČSTVO
Človek a voda – krycí list

PRÍRODNÉ A KULTÚRNE DEDIČSTVO
Človek a životné prostredie

PRÍRODNÉ A KULTÚRNE DEDIČSTVO
Človek a životné prostredie – krycí list

PRÍRODNÉ A KULTÚRNE DEDIČSTVO
Hodnota krajiny

PRÍRODNÉ A KULTÚRNE DEDIČSTVO
Hodnota krajiny – krycí list

PRÍRODNÉ A KULTÚRNE DEDIČSTVO
Staré remeslá – Košikárstvo

PRÍRODNÉ A KULTÚRNE DEDIČSTVO
Staré remeslá – Košikárstvo – krycí list

PRÍRODNÉ A KULTÚRNE DEDIČSTVO
Liečivé rastliny

PRÍRODNÉ A KULTÚRNE DEDIČSTVO
Liečivé rastliny – krycí list

PRÍRODNÉ A KULTÚRNE DEDIČSTVO
Nehmotné kultúrne dedičstvo

PRÍRODNÉ A KULTÚRNE DEDIČSTVO
Nehmotné kultúrne dedičstvo – krycí list

PRÍRODNÉ A KULTÚRNE DEDIČSTVO
Pamiatky v mojom okolí

PRÍRODNÉ A KULTÚRNE DEDIČSTVO
Pamiatky v mojom okolí – krycí list

PRÍRODNÉ A KULTÚRNE DEDIČSTVO
Prírodné dedičstvo

PRÍRODNÉ A KULTÚRNE DEDIČSTVO
Prírodné dedičstvo – krycí list

PRÍRODNÉ A KULTÚRNE DEDIČSTVO
Spoznávame hmotné pamiatky

PRÍRODNÉ A KULTÚRNE DEDIČSTVO
Spoznávame hmotné pamiatky – krycí list

PRÍRODNÉ A KULTÚRNE DEDIČSTVO
Turizmus a ekoturizmus

PRÍRODNÉ A KULTÚRNE DEDIČSTVO
Turizmus a ekoturizmus – krycí list

OVZDUŠIE
Hluk a emisie z dopravy, oxidy dusíka

OVZDUŠIE
Hluk a emisie z dopravy, oxidy dusíka – krycí list

OVZDUŠIE
Kyslý dážď

OVZDUŠIE
Kyslý dážď – krycí list

OVZDUŠIE
Lišajníky

OVZDUŠIE
Lišajníky – krycí list

OVZDUŠIE
Prízemný ozón

OVZDUŠIE
Prízemný ozón – krycí list

OVZDUŠIE
Skleníkový efekt

OVZDUŠIE
Skleníkový efekt – krycí list

OVZDUŠIE
Vykurovanie domácnosti a jeho vplyv na ovzdušie

OVZDUŠIE
Vykurovanie domácnosti a jeho vplyv na ovzdušie – krycí list

ENERGIA
Bývanie a energia

ENERGIA
Bývanie a energia – krycí list

ENERGIA
Neobnoviteľné zdroje energie

ENERGIA
Neobnoviteľné zdroje energie – krycí list

ENERGIA
Nízkoenergetické a pasívne bývanie

ENERGIA
Nízkoenergetické a pasívne bývanie – krycí list

ENERGIA
Obnoviteľné zdroje energie CLIL

ENERGIA
Obnoviteľné zdroje energie CLIL – krycí list

ENERGIA
Úspora energie

ENERGIA
Úspora energie – krycí list

ENERGIA
Vplyv zastavaných plôch na miestnu klímu

ENERGIA
Vplyv zastavaných plôch na miestnu klímu – krycí list

ENERGIA
Zdravé stravovanie CLIL

ENERGIA
Zdravé stravovanie CLIL – krycí list

ODPAD
5x RE

ODPAD
5x RE – krycí list

ODPAD
Čierne skládky

ODPAD
Čierne skládky – krycí list

ODPAD
Druhy odpadu a ich recyklácia

ODPAD
Druhy odpadu a ich recyklácia – krycí list

ODPAD
Druhy odpadu a jeho triedenie CLIL

ODPAD
Druhy odpadu a jeho triedenie CLIL – krycí list

ODPAD
Nakladanie s odpadom

ODPAD
Nakladanie s odpadom – krycí list

ODPAD
Redukcia konzumného spôsobu života

ODPAD
Redukcia konzumného spôsobu života – krycí list

ODPAD
Separácia a recyklácia skla

ODPAD
Separácia a recyklácia skla – krycí list

ODPAD
Smerom k nulovej produkcii odpadu

ODPAD
Smerom k nulovej produkcii odpadu – krycí list

ODPAD
Spaľovanie odpadu

ODPAD
Spaľovanie odpadu – krycí list

ODPAD
Uvedomelé nakupovanie

ODPAD
Uvedomelé nakupovanie – krycí list

ĽUDSKÉ PROSTREDIE
Komunitné záhrady alebo farmárčenie v meste

ĽUDSKÉ PROSTREDIE
Komunitné záhrady alebo farmárčenie v meste – krycí list

ĽUDSKÉ PROSTREDIE
Ľudskosť v nás

ĽUDSKÉ PROSTREDIE
Ľudskosť v nás – krycí list

ĽUDSKÉ PROSTREDIE
Mesto patrí ľuďom, nie autám

ĽUDSKÉ PROSTREDIE
Mesto patrí ľuďom, nie autám – krycí list

ĽUDSKÉ PROSTREDIE
Nový urbanizmus

ĽUDSKÉ PROSTREDIE
Nový urbanizmus – krycí list

ĽUDSKÉ PROSTREDIE
Svetelné znečistenie

ĽUDSKÉ PROSTREDIE
Svetelné znečistenie – krycí list

ĽUDSKÉ PROSTREDIE
Tam, kde sa hráme

ĽUDSKÉ PROSTREDIE
Tam, kde sa hráme – krycí list

ĽUDSKÉ PROSTREDIE
Trvalo udržateľná mobilita CLIL

ĽUDSKÉ PROSTREDIE
Trvalo udržateľná mobilita CLIL – krycí list

ĽUDSKÉ PROSTREDIE
Vizuálny smog

ĽUDSKÉ PROSTREDIE
Vizuálny smog – krycí list